» Kapitalisme? NIET NODIG, Massa produktie/consumptie? NIET NODIG >>>>>
Foto -KAPITALISME?????????


De kloof tussen rijk en arm wordt groter en groter. De verhouding van de kloof tussen de rijke en arme landen is verhoogd van 11 tegen 1 in 1913 tot 74 tegen 1 in 1997.
Het is niet enkel de kloof tussen rijke en arme landen die is vergroot, ook de kloof binnen die landen is enorm toegenomen. De rijkdom van de 1% rijksten in de VS is groter dan die van de armste 90%. De inkomens van fabrieksarbeiders en hun bazen verhielden zich in 1980 nog als 1 op 42. Vandaag is dat 1 op 425!
Volgens de burgerij en haar woordvoerders moeten we daar maar leren mee leven. De ene mens verschilt immers van de andere. De 'natuurlijke' verschillen tussen mensen zijn reëel, maar nooit groot genoeg om die kloof te verklaren. Het klopt dat er sinds het ontstaan van de klassenmaatschappij altijd wel uitbuiting bestaan heeft, maar moeten we er ons daarom zomaar bij neerleggen? Met het ontstaan van het kapitalisme is de kloof tussen arm en rijk enorm toegenomen. Wij denken dat dit een gevolg is van de manier waarop de maatschappij en haar productie georganiseerd zijn.Een milieuvriendelijk beleid is niet mogelijk als we het huidig systeem niet in vraag stellen. In het kapitalisme telt enkel de winst van een kleine minderheid ook al betekent dit dat de planeet vernietigd wordt. Waarom zou het kapitalisme bvb de regenwouden in stand houden als er winst kan gemaakt worden met het hout dat er gewonnen wordt?
Het kapitalisme betekent een ramp voor ons milieu, een consequente verdediging van het milieu is volgens ons dan ook anti-kapitalistisch. Voor ons kan de strijd voor een degelijk milieu niet los gezien worden van de strijd voor een socialistisch alternatief.

Het Star Wars-project van Bush, de bouw van een aantal rakettenschilden, is er één uit de oude doos. In de periode 1970-1985 leek de bouw van dit rakettenschild voor sommige presidenten, zoals Nixon, hét antwoord op de koude oorlog. Gelukkig hadden de VS en de toenmalige in Sovjetunie in 1972 een verdrag getekend waardoor dit niet zo eenvoudig werd. Met de val van het Stalinistisch Blok, het definitieve einde van de koude oorlog, kreeg de Navo een identiteitscrisis. Tijdens de koude oorlog was zij immers de militaire poot waarop het Westen steunde, met als grote vijand het Warschaupact van de USSR. Na de val van de USSR ging zij gauw op zoek naar nieuwe taken en opdrachten: de "humanitaire" missies. Het meest recente voorbeeld van zo'n tussenkomst was die in Servië: het platbombarderen van een land werd daar beschouwd als "humanitaire missie"...
Het opdoeken van de Navo stond niet ter discussie: economische belangengroepen, politieke belangengroepen en militaire machtshebbers zijn te sterk met elkaar verweven in de VS. Wapenproducenten steunen verkiezingscampagnes van presidenten, en militaire zwaargewichten zoals Generaal Powell worden Minister. In het belang van de winst op wapens moest de Navo op zoek gaan naar nieuwe vijanden zodat de wapenwedloop weer wat kon aangezwengeld worden. Het was dan ook Willy Claes die als één van de eersten het woord 'schurkenstaten' in de mond nam: staten die een directe bedreiging vormen voor de VS en Europa, zoals Irak, Afghanistan, Korea... De golfoorlog was de eerste militaire interventie tegen zo'n (in de ogen van de Navo) gevaarlijke staat.

Het rakettenschild van Bush, dat niet onwaarschijnlijk ook Europa zal bedekken, is ter verdediging tegen deze "gevaarlijke staten". Dat de wapenlobby de verkiezingscampagne van Bush meefinancierde hoeft te worden niet gezegd. Dit schild stelt de VS in staat met kernwapens aan te vallen zonder zelf terug aangevallen te worden, iets waarmee ze reeds gedreigd hebben. Een nieuwe generatie kernwapens staat immers klaar: de mini-nukes. Kleine kernbommen die als conventioneel wapen gebruikt kunnen worden. Dat wij niet akkoord gaan met het bezit of gebruik van kernwapens werd in april dit jaar te Kleine Brogel in Limburg nog maar eens duidelijk toen een betoging van zo'n 1500 jongeren en vredesactivisten de militaire basis bestormden als protest tegen de aanwezigheid van kernwapens. Ook Europa ziet zo'n rakettenschild wel zitten en is de voorbije jaren in de weer geweest met kernproeven, zoals Frankrijk in Morurora. Na het bezoek van Bush werd duidelijk dat de Europese regeringsleiders zo'n rakettenschild misschien toch wel zien zitten, net zoals ze Kyoto nu wat minder zien zitten.
Het Europees leger komt er onder het mom van 'humanitaire interventiemacht'. 7 landen zullen in dit leger verantwoordelijk zijn voor militair luchttransport. Begin juni kocht de Belgische regering dan ook reeds zeven grote transportvliegtuigen ter waarde van 55 miljard frank aan. Wat het Europees Leger op termijn echter echt zal doen is het veiligstellen van de economische winsten van de kapitalisten in de landen buiten en binnen Europa en reageren tegen ieder die deze wil schaden. Onder het mom van humanitaire acties zullen de Navo, de VN, het Europees Leger... steeds de belangen van de winst gaan verdedigen, vaak op de kap van de arbeidersbeweging.

-MASSA CONSUMPTIE&PRODUKTIE

De kapitalistische maatschappij is gebaseerd op privé eigendom van de productiemiddelen (werktuigen, fabrieken,...), een doorgedreven arbeidsdeling en een grote laag bezitslozen die enkel over hun arbeidskracht beschikt. De productie is gericht op winst, niet op de bevrediging van behoeften. De winst komt voort uit de onbetaalde arbeid van de arbeider (de meerwaarde). Resultaat: de arbeiders zijn nooit in staat hun volledige productie zelf te consumeren. De burgerij mag dan wel meer consumeren dan de arbeiders, op zich is zij onvoldoende talrijk om het volledige productieoverschot op te nemen.
Bovendien staan de verschillende kapitalisten als concurrenten tegenover elkaar. Allen proberen een zo groot mogelijk deel van de markt in te pikken. Productiekosten drukken ze door de arbeiders harder uit te buiten. Dat gebeurt door betere en modernere machines te installeren, een nog meer verfijnde arbeidsdeling door te voeren of de flexibiliteit op te drijven (opdrijven relatieve meerwaarde), of door de lonen te drukken en de arbeidstijd op te drijven (absolute meerwaarde) Met andere woorden: alle kapitalisten drijven de productie maximaal op zonder echt rekening te houden met de reële behoeften. Dat is een zeer chaotische productiewijze die regelmatig leidt tot overproductiecrises (bijvoorbeeld in Zuid-Oost Azië eind '97).
Vandaag doet de burgerij echter, zij het op een zeer irrationale manier, vooral via de multinationals aan een zekere mate van planning. Overproductiecrises doen zich meestal niet meer voor onder de klassieke vorm, maar eerder als een afbouwen van productiecapaciteit. Denken we maar aan de talloze bedrijven die nog voor de recessie is ingetreden zich erop voorbereiden door het preventief ontslaan van personeel of het sluiten van afdelingen.

Oorlog

De concurrentie is al langer de nationale grenzen ontgroeid. Al sinds de eeuwwisseling hebben een handvol grote imperialistische mogendheden de wereld onder zich verdeeld. Enkele machtige holdings, het financiekapitaal en grote concerns dicteren de politiek van talloze regeringen. We leven, om het met Lenins woorden te zeggen, in het tijdperk van het imperialisme, het hoogste stadium van het kapitalisme. De globalisering is een politiek regime van sociale afbraak binnen dat tijdperk.
"Imperialisme", stelt Lenin, "betekent oorlog". De zwakkere burgerij zal proberen haar markten af te schermen tegen de sterkere, zeker in periodes van crisis. Zelfs in de periode van globalisering steunt iedere kapitalist uiteindelijk op één, in sommige uitzonderlijke gevallen - zoals het Brits - Nederlandse Shell op twee of enkele nationale staten, waarop hij indien nodig beroep doet om zijn belangen te beschermen. Met andere woorden de rol van de nationale staat is nog niet uitgespeeld. De oproerpolitie die de manifestanten in Göteborg te lijf ging was die van de Zweedse Staat, niet een zogenaamd internationaal politiekorps. Internationale 'vredesmachten' als de VN zijn in werkelijkheid een dekmantel voor het Amerikaans Imperialisme. Als zelfs protectionisme niet meer volstaat of als de belangen van de burgerij echt in het gedrang komen dan kan een handelsoorlog omslaan naar een echte oorlog. Oorlog is immers de verderzetting van politiek met andere middelen.


Onmenselijk

Niet alleen overproductie en wapengekletter leiden tot crisis onder het kapitalisme. Alles moet wijken voor winst. Het is het eerste maatschappelijk systeem waarbij crises geen gevolg zijn van tekorten, maar van teveel! Iets totaal onlogisch vanuit het standpunt van de mensheid. Om de concurrentie voor te blijven is de kapitalist verplicht de productie voortdurend te 'verbeteren'. Dat vereist enorme sommen kapitaal waarbij de kleine bedrijfjes onvermijdelijk verdwijnen.
Een ander gevolg is dat de arbeider steeds verder komt te staan van het product dat hij maakt. Marx noemde dat de vervreemding. Door de arbeider te scheiden van z'n product ontneemt de kapitalist hem net dat wat arbeid interessant maakt. De arbeider is niet alleen een aanhangsel geworden van de machine, een wegwerpproduct, maar hij wordt meer en meer zelf beschouwd als een waar bestemd voor de ruil. Dat weerspiegelt de decadentie van dit systeem, denk maar aan de vrouwen- en kinderhandel.De mens en zijn omgeving

Concurrentie verplicht de kapitalist om steeds betere machines te installeren die steeds sneller afgeschreven moeten worden. Bijgevolg is steeds meer kapitaal vereist om dezelfde winst te maken. In de loop van de jaren '80 verachtvoudigde het kapitaal van de Generale Bank, de winst verdubbelde slechts. In de industrie zijn vergelijkbare cijfers nog schokkender. Kortom: om de winst op peil te houden moet steeds meer rijkdom uit de economie gehaald worden (de tendens van de winstvoet om te dalen). Dat gebeurt uiteraard niet op kosten van de kapitalist, maar ten koste van het zweet, de zenuwen en zelfs het bloed van de arbeiders die steeds harder moeten draaien.
Toppunt is dat de meeste technologie onder het kapitalisme niet leidt tot minder hard labeur en kortere werkuren, hetgeen toch logisch zou zijn, maar juist tot meer flexibiliteit, uitstoot van arbeid, werkloosheid en dus... meer druk op de lonen. Het is echter niet enkel de mens, maar ook zijn leef- en werkomgeving die ondergeschikt gemaakt wordt aan de winst.


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Doe mee en voer actie!

  • Jaja, zelfs vanachter je pc kun je (lui)actie voeren! Onderteken petities bij Milieu/Dieren- bschermings websites. Of stuur naar vrienden of wie dan ook diverse (verdiende) unieke Wallpapers en bureaubladachtergronden. >http://www.haagsedieren bescherming.nl >http://www.greenpeace.nl >http://www.bontvoordieren.nl >http://www.wspa.nl zo zijn er nog wel meer.... Elk Ministerie wat wordt overspoeld met Internationale Handtekeningen acties zullen zeker 2x gaan nadenken! Op deze sites staan dan ook: Succesverhalen, dankzij JULLIE!

Deel je info!

  • Spreekt voor zich tog..?? Heb jij nog interressante info voor op Actie Sites als deze? =============================== ernzd@hotmail.com =============================== Alles mag! Zolang je maar een realis- tische kijk hebt op deze wereld die bewoond wordt door de grootste parasiet...>> De Mens!

Contact

  • kontakt zoeken om me af te zeiken of me te steunen, dan moet je hier zijn.. ook voor ideeen natuurlijk! >>ernzd@hotmail.com<<

kraken gaat door!!!

  • korte trip in Squatting NL

Copyright 2002-2018